Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiw związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym Zarząd Spółki w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki AZAGO SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Koszarowa 1/23, 40-068 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00-16:00. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.

Nic nie znaleziono.